TivoliVredenburg Own Risk Declaration

Ondergetekende, marktstandhouder (hierna “Deelnemer”) bij het georganiseerde evenement (“Evenement”) Festival Oude Muziek dat plaatsvindt binnen het gebouw van de Stichting TivoliVredenburg (“TV”) op / in de periode 1 september 2023 t/m 3 september 2023, verklaart voorafgaand aan de start van het Evenement kennis te hebben genomen van de inhoud van dit deelnameformulier en zich te verenigen met de inhoud daarvan.

  1. In een afzonderlijk (digitaal) bericht van TV wordt u als Deelnemer nader geïnformeerd over praktische aangelegenheden betreffende het Evenement, dit om uw deelname zo aangenaam mogelijk te maken.
  2. Naast het Evenement organiseert TV – al dan niet gelijktijdig – in haar gebouw andere evenementen. Als Deelnemer bent u ervoor verantwoordelijk dat meegebrachte instrumenten en toebehoren alsmede andere aan Deelnemer verbonden goederen niet worden beschadigd en, al dan niet via een verzekeringspolis, te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en diefstal.
  3. TV biedt Deelnemer geheel onverplicht de mogelijkheid om de meegebrachte instrumenten en toebehoren alsmede andere aan Deelnemer verbonden goederen buiten de openingstijden van het Evenement voor eigen rekening en risico onder te brengen in een specifiek daarvoor door TV aangewezen ruimte in het gebouw. TV is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van schade (directe dan wel indirecte) die voor Deelnemer ontstaat tijdens het Evenement, waaronder nadrukkelijk ook is begrepen schade ontstaan buiten de openingstijden en al dan niet binnen de aangewezen opslagruimte, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TV.
  4. Indien ondanks hetgeen sub 3 is bepaald, vast komt te staan dat TV aansprakelijk is voor schade van Deelnemer ontstaan tijdens het Evenement, is die aansprakelijkheid tegenover Deelnemer beperkt tot directe schade. Indirecte schade, waaronder gederfde inkomsten, waardevermindering en vorderingen van derden, is uitgesloten.
  5. Eventuele geschillen over aansprakelijkheid van TV jegens Deelnemer, worden beoordeeld naar Nederlands recht en uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht.


Aldus door Deelnemer naar waarheid hieronder ingevuld en ondertekend:

Utrecht, ………………………………………… [datum]
Naam Deelnemer :……………………………………………………………………………….
[indien geen natuurlijk persoon dan dient de persoon te verklaren dat hij/zij ‘Deelnemer’ rechtsgeldig vertegenwoordigt]