CAMERATA TRAJECTINA (I)

LUTHERIJ IN DE NEDERLANDEN
dinsdag 29 augustus 2017 15:00
Prijzen:

Normaal € 22,00 | Vriend € 19,00 | Student / CJP € 10,00

OVER HET CONCERT:

In tegenstelling tot Calvijn zag Luther voor muziek een belangrijke rol weggelegd. Al in de zestiende eeuw werden zijn liederen vertaald en kregen melodieën van Walter, Rhau, Resinarius en Bruck Nederlandse psalmteksten. Camerata Trajectina combineert deze Europese hits met geuzenliederen. De mix word afgekruid met liederen over van 'lutherij' beschuldigde martelaren, waaronder Luthers eersteling Een nieuwe Liedt wy heven aen.

Een vasten burch es onsse Godt
Strofe 1 t/m 4: Martin Luther, 1527-28
Op die voyse: Als het begindt
Vertaling en strofe 5 uit: Laurens Jacobszoon Reael, Handschrift Reael, UB Gent 1585

Vertalingen van liederen van Luther en een ander vroeg luthers lied
Een nieuwe Liedt wy heven aen
Martin Luthers eerste lied, Brussel 1523
Vertaling uit: Den Geheelen Souter der Koenicklijcken Propheten Dauids..., 1567
Zetting: Johann Walter (1496-1570)

Christum wy sullen loven schoon
Vertaling uit: Ligarius, Dat Woerdische Sangboeck, 1589 (editie 1625)
Zettingen: Georg Rhau (1488-1548), Balthasar Resinarius (ca.1585-1544?) en Johann Walter

Dat Gebet Esaje ‘O Heere Godt, ontfermet u’
Vertaling uit: Een Hantboecxken inhoudende den heelen Psalter des H. propheete Dauid..., 1565
Zetting: Ludwig Senfl (ca. 1486-1542/43)

Midden sijn in t'leven wy
Vertaling uit: Willem van Haecht, De CL. Psalmen Dauids..., 1579
Zetting: Balthasar Resinarius

The Anonymous - Calvijn in De Gouden Eeuw

Dat gebet Onser Heeren: Onse Vader in Hemelrijck
Variaties voor luit van Nicolas Vallet (1583-1645)
Uit: Le Secret des Muses, Le second Livre

De eerste martelaren van de reformatie in de Noordelijke Nederlanden
Nu heffen wy een nieu liet aen
Over Jan de Bakker, alias Pistorius, hulppastoor te Woerden, Den Haag 1525
Na de wijse: Treet aen mijn vromer Lantsknecht
Uit: Veelderhande schriftuerlijcke Liedekens..., 1552

Een Liedeken van Weynken Claes dochter
Over Wendelmoet (Weyntken) Claes dochter, Den Haag 1527
Na de wijse: Het was een Joden Dochter
Uit: Dit Boec wort genoemt: Het Offer des Heeren..., 1570

Een vasten burch es onsse Godt
Improvisatie op blokfluit  

Liederen en psalmberijmingen over strijd en verdrukking op lutherse melodieën
Godt de vaeder ons bevrijt
Op de voys: Godt den Vaeder woon ons by
Uit: Laurens Jacobszoon Reael, Handschrift Reael, UB Gent 1585

Psalm 79: Och, Heer, met dyner hulp verschijn
Op de voys: Wt dieper Noodt schrey ick tot dy, &c.
Vertaling: Joh. Freder, uit: Johannes Ligarius, Dat Woerdische Sangboeck, 1589 (editie 1625)
Zettingen: Arnold von Bruck (1500?-1554), Lupus Hellinck (1493-1541) en Johann Walter

Nu hout ons Heer by dinen woort
Melodie zoals in Een Hantboecxken inhoudende..., 1565
Uit: Veelderhande schriftuerlijcke Liedekens... 1552
Vertaling: Martin Luther, 1542

Psalm 136: Danckt Godt want hy so vriend'lijc is
Op de voys: Van Hemel hooch daer coem ick hier
Uit: Ligarius, Dat Woerdische Sangboeck, 1589 (editie 1625)
Zettingen: Johann Eccard (1553-1611), Adam Gumpelzhainer (1559-1625), Georg Förster (ca. 1510-1568) en Michael Praetorius (1571-1621)

Dit programma is onder voorbehoud

Komende concerten
vr aug 25 00.00

Word Vriend

Word Vriend

vr aug 25 16.00

TivoliVredenburg, Grote Zaal

Orgelpreview

Duur: 120 minuten / Barok

vr aug 25 18.00

Domtoren

Malgosia Fiebig

Duur: 60 minuten / Barok

vr aug 25 18.45

Binnenstad

UTRECHTS KLOKKENLUIDERS GILDE

Duur: 30 minuten /